Carrer del Vall, 21 08221 - Terrassa

vedrunavallterrassa@vedruna.cat

Atenció al públic de 8:00 a 18:30

93 780 29 33

ESTATUTS SOCIALITZACIÓ

REGLAMENT  REGULADOR DE L’ACTIVITAT DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES AMPA ESCOLA VEDRUNA VALL TERRASSA

PRIMER: La socialització de llibres és una activitat promoguda per l’Associació de Mares i Pares del Col·legi Vedruna-Vall de Terrassa (AMPA d’ara endavant)  amb la finalitat de reduir la despesa familiar associada als llibres de text durant el període d’escolarització des de 3er de primària fins a 4rt d’ESO mitjançant un sistema d’intercanvi de llibres en base als llibres de text requerits per l’Escola

SEGON: QUI EN POT FORMAR PART?  Els alumnes de 3er de primària fins a 4rt d’ESO de l’Escola Vedruna Vall de Terrassa

 • La decisió de socialitzar o no els llibres és una decisió voluntària de cada família. En cap cas ni l’Escola ni l’AMPA obliguen a adherir-se a aquesta activitat

TERCER:  REQUISITS PER DONAR-SE D’ALTA A L’ACTIVITAT

 • El pare, mare o tutor legal de l’alumne ha d’entregar la sol.licitut d’adhesió degudament complimentada manifestant que coneix i accepta aquest reglament regulador de l’activitat
 • Es requereix una sol.licitut per alumne
 • La família ha d’estar al corrent de les quotes de l’AMPA per totes les activitats que aquesta organitza
 • L’alumne no ha d’haver estat sancionat prèviament com a conseqüència de l’incompliment d’aquest reglament

QUART: FORMALITZACIÓ DE L’ALTA DE L’ACTIVITAT

 • Entrega del full de sol.licitut d’adhesió (annex I) al mes de maig de l’any d’inici del curs el qual es realitzarà la socialització
 • El mes de juny de l’any d’inici del curs el qual es realitzarà la socialització, l’AMPA publicarà una relació nominal d’admesos i exclosos en el sistema per al següent curs.
 • L’admisió al programa tindrà una validesa anual i es renovarà de forma automàtica sempre que no concorri cap cas de baixa obligatòria de l’activitat
 • Si no es vol renovar caldrà sol·licitar la baixa voluntària durant la primera quinzena del mes de maig de l’any d’inici del curs el qual es realitzarà la socialització segons el procediment descrit en aquest mateix reglament a l’apartat cinquè
 • Els alumnes que no hagin sol·licitat la baixa es consideraran admesos  automàticament pel curs següent

CINQUÈ: FORMALITZACIÓ DE LA BAIXA DE L’ACTIVITAT

            Baixa voluntària: cal sol.licitar-la via correu electrònic durant el mes de maig de l’any d’inici del curs el qual es realitzarà la socialització a les següents adreces:

 1. a) Alumnes de primària: socialitzacioprim@ampavedruna.cat
 2. b) Alumnes de secundària: socialitzacio@ampavedruna.cat

            Baixa obligatòria: es produeix de manera inmediata quan l’alumne incórre en una falta molt greu tipificada en aquest reglament a l’apartat desè

SISÈ: CARTA COMPROMÍS (annex II) A l’inici de 3er primària o primer d’ESO o bé en donar-se d´alta al programa de socialització s’entregarà juntament amb els llibres  una carta-compromís que haurà de retornar l’alumne signada pels pares i/o mares o tutors legals en un termini de tres dies.

 

SETÈ: FUNCIONAMENT DE L’ACTIVITAT

 • Un cop l’alumne hagi estat admès al sistema de socialització, la família ha d’abonar la quota que li correspongui segons l’apartat setè d’aquest reglament
 • Els lots de llibres de text seran entregats a l’alumne els primers dies de cada curs acadèmic.
 • Si els llibres rebuts no estan en bon estat cal notificar-ho per correu electrònic a l´adreça  socialitzacioprim@ampavedruna.cat  pels alumnes de primària i a socialitzacio@ampavedruna.cat  en el cas de secundària en el termini de tres dies des de la recepció del material
 • Si no es fa la reclamació en el període de tres dies, l’AMPA declinarà qualsevol responsabilitat sobre el seu estat de conservació.
 • Els llibres han de ser retornats en la seva totalitat al final de cada curs (juny) folrats i sense anotacions tal com indica la carta compromís (annex II)
 • Els/les alumnes amb assignatures pendents, hauran de retornar els llibres de les assignatures aprovades al mes de juny i es quedaran els llibres de les assignatures pendents retornant-los en les mateixes condicions un cop resolt el seu expedient acadèmic al mes de setembre.
 • Un cop entregats els llibres, encara que es sol.liciti la baixa voluntària no es retorna l’import ja que els llibres han estat sol.licitats i s’ha generat la despesa corresponent

VUITÈ: QUOTA GENERAL L’activitat s’abona en una única quota que ha de constar com abonada durant el mes de juliol del curs anterior al curs que l’alumne s’incorpora al sistema de socialització.

 • L’import de la quota serà anunciada, als taulells d’anuncis de l’escola i a la pàgina web de l’A.M.P.A. (www.ampavedruna.cat) durant el mes de juny de cada curs previ
 • L’import de la quota prové de dividir el cost dels llibres que hagi d’adquirir l’A.M.P.A. entre les sol·licituds de formar part de l’activitat
 • La quantitat de llibres a adquirir depèn de l’estat de conservació dels llibres de text retornats pels alumnes i de les necessitats de variació dels ISBN que l’Escola consideri adients.
 • En el cas que la quota sigui abonada fora de plaç, l’A.M.P.A. declina tota responsabilitat i només es lliurarien els llibres a l’alumne si un cop verificades totes les sol·licituds abonades dintre del termini, quedessin llibres
 • En cas contrari, l’AMPA, no està obligada a la devolució de la quota abonada fora de termini.

 

NOVÈ: QUOTA ESPECÍFICA Els alumnes nous de l’escola i els que comencen Tercer de Primària,: han d’abonar una quota addicional a la descrita a l’apartat vuitè ja que no aporten cap llibre al fons comú

 • L’import de les quotes específiques serà anunciat als taulells d’anuncis de l’escola i a la pàgina web de l’A.M.P.A. (www.ampavedruna.cat) durant el mes de juny de cada curs previ

 

DESÈ:  DIPÒSIT Els alumnes de 4rt d’E.S.O. han d’abonar addicionalment un dipòsit de 50€  en concepte de fiança ja que l’alumne no tornarà a socialitzar llibres i això implica un risc afegit de malús del material

 • Aquest dipòsit serà retornat en el moment en què es tornin tots els llibres en condicions adequades segons la carta compromís (annex II).
 • L’import de 50€ s’actualitzarà anualment en funció de l’IPC per a Catalunya o el sistema que el pugui substituir en un futur

 

DESÈ: INCOMPLIMENT D’OBLIGACIONS L’incompliment de les obligacions establertes en aquest reglament per part de l’alumne/a suposarà una infracció:

 • Molt greu: seran considerades faltes molt greus la pèrdua o deteriorament exagerat d’un llibre.  En aquest cas es pot restituir el llibre aportant-ne un de nou o abonant el cost de compra corresponent

Si no es retorna ni s’abona,  s’expulsarà a l’alumne de l’activitat de socialització sense opció a recuperar les quantitats dipositades.

 •  Greu: seran considerades faltes greus el fet de no folrar els llibres de text o l’incompliment manifest de les obligacions establertes en aquest reglament.

En aquest cas es pot imposar una sanció equivalent a l’abonament de 15€ per cada llibre de text malmès.

Dos faltes greus en un o diferents cursos podran suposar una falta Molt greu.

 • Lleu: seran considerades faltes lleus aquelles que, no definides com a greus, puguin suposar un incompliment general de les obligacions dels/les alumnes i podran suposar un advertiment per escrit amb l’obligació d’esmenar la falta.

Dues faltes lleus podran suposar una falta greu equivalent a una sanció de 15€.

 

SETÈ: SANCIONS Després d’haver-se tramitat el procediment sancionador i d’haver-se nomenat el corresponent instructor i secretari (ambdós, membres de la junta de l’AMPA), s’haurà de verificar en el termini màxim de dos mesos des de l’inici fins la corresponent resolució amb l’assistència del/de la pressumpte/a infractor/a per si s’escauen al·legacions, les quals haurà de presentar en un termini improrrogable de cinc dies.

 • La sanció haurà de ser aprovada per la Junta de l’A.M.P.A. i comunicada a la primera Assemblea General que se celebri.
 • La Resolució de la Junta serà immediatament executiva sense perjudici dels recursos davant la jurisdicció competent que el/la sancionat/da estimi adients.

VUITÈ: RESPONSABILITAT PARENTAL Sense perjudici de la responsabilitat dels/de les alumnes en el compliment del present reglament, a tots els efectes legals la responsabilitat econòmica pels incompliments corresponen als pares, mares i/o tutors/es legals. 

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA El present reglament deixa sense efecte qualsevol altre aprovat per l’A.M.P.A. amb referència al sistema de socialització de llibres.

 

ENTRADA EN VIGOR El present reglament entrarà en vigor al curs immediatament següent a la seva aprovació per l’Assemblea General de l’Associació De Mares i Pares del Col·legi Vedruna-Vall de Terrassa.

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de cookies, punxi l'enllaç per a més informació

ACEPTAR
Aviso de cookies